عوامل موثر بر رضایت بیمار

رسالت یک نظام بهداشتی تامین سلامتی افراد جامعه می باشد، تحقق این هدف امکان پذیر نخواهد بود مگر با ارائه خدمات مطلوب و ارائه خدمات مطلوب امکان پذیر نخواهد بود مگر با کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی. یکی از راه های کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی بررسی میزان رضایت مندی بیماران می باشد. از این رو امروزه رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از شاخص های مهم در کیفیت خدمات سالمت از طرف سازمان های بهداشتی درمانی مورد توجه قرار گرفته و اندازه گیری آن کمک شایانی را به سازمان های بهداشتی-درمانی خصوصی و دولتی جهت ارتقاء و بهبودی سطح کیفیت آنان نموده است.  از این رو محققان عرصه سالمت گرایش زیادی به بررسی بر عوامل موثر رضایت بیماران از خود نشان داده اند. مطالعات متنوع نشان دهنده تعدد این عوامل بوده است. تحقیقات به چهار فاکتور اصلی پزشک، پرستار ، وسایل پزشکی و تغذیه و عوامل دیگر چون جنسیت، سطح تحصیلات و سن بیماران و غیره اشاره نموده است. برای نمونه تحقیقات نشان داده است بین مهارت های ارتباطی پزشک، آسایش و راحتی فیزیکی، حمایت های روانی و رعایت حق بیمار و رضایتمندی بیماران رابطه وجود دارد . البته باید گفت میزان رضایت بیماران بالقوه بر کیفیت خدمات ارائه شده رابطه مستقیمی با سطح انتظارات بیماران نیز دارد. به این معنی که اگر خدمات ارائه شده بیشتر از انتظار بیمار باشد، باعث افزایش سطح رضایت و در غیر اینصورت باعث کاهش رضایت آنان می گردد.

۲ دی ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.