عوامل موثر بر رضایت بیمار

رسالت یک نظام بهداشتی تامین سلامتی افراد جامعه می باشد، تحقق این هدف امکان پذیر نخواهد بود مگر با ارائه خدمات مطلوب و ارائه خدمات مطلوب امکان پذیر نخواهد بود مگر با کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی. یکی از راه های کنترل و ارزیابی خدمات بهداشتی بررسی میزان رضایت مندی بیماران می باشد. از این رو امروزه رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از شاخص های مهم در کیفیت خدمات سالمت از طرف سازمان های بهداشتی درمانی مورد توجه قرار گرفته و اندازه گیری آن کمک شایانی را به سازمان های بهداشتی-درمانی خصوصی و دولتی جهت ارتقاء و بهبودی سطح کیفیت آنان نموده است.  از این …

ادامه مقاله »
۲ دی ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه